میلگرد images

میلگرد:

 میلگرد یا آرماتور فولادی میله های فلزی بلند و ناصافی هستند که از مهم ترین رکن های هر سازه در حال ساختی به حساب می آیند.میلگردها خلق شده اند تا در کنار بتن،سازه را سرپا نگه دارند.داستان این است که ساختمان بعد از بهره برداری زیر فشار زیادی است بارهایی مثل جاذبه و وزن ساکنان و هر چه در ساختمان قرار دارد از یک طرف و نیروی جانبی مثل با و زلزله از طرف  دیگر مدام سازه را تحت فشار قرار می دهند.بتن نیروی فشاری وارده بر سازه را به خوبی تحمل می کند اما در برابر نیروی کششی مقاومت بسیار کمتری دارد، همان نیروهایی که مثلاً با حرکت های نامحسوس ساختمان در مجاورت با زمین به بتن وارد می شود و باعث کشیده شدن بتن از چند طرف می شود. این نیروها باعث شکسته شدن بتن می شوند، مهندسان بعدها فهمیدند اگر میله های فولادی را در بتن جاساز کنند می توانند این مشکل را رفع کنند، همیجا بود که میلگرد خلق شد.

مراحل ساخت میلگرد:

شمش فولادی را در کوره با حرارت 1100 درجه سانتیگراد به حالت مذاب در آورده و به کمک جک هیدرولیکی در ردیف های مختلف به داخل کوره میگذارند تا  برای نورد آماده شوند. غلتک های تعبیه شده در دستگاه نورد، طی سه مرحله با اعمال کشش و فشار، فولاد را به قطر استاندارد مورد نظر می رسانند، بعد از اتمام نورد استندهای آج زنی فرستاده می شوند.

انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی آنها :

میلگرد در شبکه بندیها و تقویت کننده ها و نگهدارندها و حتی لوازم تزئینی مانند فرفوژه کاریها کاربرد داشته و بیشترین کاربرد
آن در صنعت راه و ساختمان برای جبران مقاومت کششی بتن می باشد. میلگردها جنسهای مختلفی دارند که حسب خواص و
کاربرد آنها مصرف می شوند ولی بیشترین میلگردی که در صنعت بتن و بتن ریزی کاربرد دارد با مشخصه فولاد معمولی بوده که
بشرح ذیل در ایران دسته بندی و  تولید و مصرف می شوند. البته این دسته بندی،حسب استاندارد روسی بوده که در ایران
رواج دارد.

میلگرد A1 :  ( میلگرد نرم بدون آج )

این میلگرد با تنش جاری ۲۳۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و  تنش گسیختگی ۳۸۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل
نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۲۵ درصد بعنوان میلگرد نرم شناخته شده و عمدتا بصورت صاف و بدون آج می باشد.این
میلگرد برای آهنگری و تغییر شکل و انجام عملیات جوشکاری بر روی آن مناسب است و بطور کلی بعنوان یک میلگرد داکتیل
شناخته می شود.

میلگرد A2 : ( میلگرد نیمه سخت با آج ساده )

این نوع میلگرد با تنش جاری ۳۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر
شکل نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۹ درصد بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت
آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد.این میلگرد برای عملیات ساختمانی و خصوصا خاموت زنی مناسب بوده و انجام عملیات
جوشکاری بر روی آن در صورت اجبار میسر بوده  که البته توصیه می شود در صورت امکان از جوشکاری آن پرهیز شود.

میلگرد A3 : ( میلگرد سخت با آج پیچیده )

این میلگرد با تنش جاری ۴۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی ۶۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تغییر شکل
نسبی پلاستیکی (در زمان گسیختگی) ۱۴ درصد بعنوان  میلگرد خشک (ترد) مناسب عملیات سیویل صنعتی و ساختمانی
بوده که بصورت آجدار و عمدتا آج جناقی می باشد و اکیدا برای آهنگری و تغییر شکلهای فراوان با زوایای تند مناسب نبوده و
همچنین به هیچ وجه عملیات جوشکاری بر روی آن مجاز نمی باشد.

تفاوت شکل ظاهری میلگرد های A2 و A3 :

در طراحی پی از میلگرد طولی A3 و میلگرد عرضی A2 استفاده می شود . یکی از راه های شناسایی شکل آج است. در
میلگرد های A3 آج ها  به صورت ضربدری هستند اما در A2 به صورت منفرد هستند. در میلگرد هایA2 آج ها بصورت موازی
هستند ولی در میلگرد های A3 آج ها بصورت هفت و هشت هستند.