ضوابط و بازرسی جوش

ضوابط و بازرسی جوش به شرح زیر می باشد:

بر روی تمامی جوش ها مطابق با آیین نامه باید کنترل آزمایش چشمی توسط بازرس و ناظر به کارفرما گزارش شود.

تفسیر مهندس ناظر از نتایج آزمایش در حالت قطعی محسوب می شود.

 

میزان آزمایش های غیرمخرب جوش :

  1. صد در صد کلیه جوش ها باید بازرسی چشمی شود.
  2. صد در صد جوش های لب به لب عرضی بال های کششی , اعضای کششی خرپاها , یک ششم عمق جان تیر ها در مجاورت بال کششی و جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون ut  یا rt باید بشود.
  3. ۱۰درصد جوش های لب به لب طولی بال های کششی و اعضای کششی خرپاها ut یا rt باید بشود.
  4. ۲۰ درصد جوش های لب به لب عرضی و طولی در بال های فشاری و اعضای فشاری  خرپا ها و ستون ut , rt می شود.
  5. ۲۰ درصد جوش لب به لب عرضی جان تیر ها که شامل بند ۲ فوق نمی باشد و جوش های لب به لب طولی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نمی باشد و جوش های لب به لب طولی جان تیر ها rt و ut می شود. ( استفاده از امواج و اشعه ایکس )
  6. ۱۰ درصد جوش گوشه بالا به جان و سخت کننده ها pt یا رنگ نافذ می شود.
  7. ۱۰۰ درصد جوش های گوشه ی اتصالات مهاربندی ها و تیر به ستون باید pt ( استفاده از مایع نافذ رنگی )

تعاریف ضوابط بازرسی جوش

ut= این تست همان تست الکتراسونیک جوش می باشد. با استفاده از امواج این تست انجام می شود.

rt=به تست رادیو گرافی جوش می گویند. (با استفاده از اشعه ایکس)

pt= بازرسی بوسیله مایع نافذ رنگی صورت می گیرد.